In en om Assen

Drentsche Kroniek van het Bevrijdingsjaar


Bronvermelding:
'Drentsche Kroniek van het Bevrijdingsjaar', Nieuw Drentsche Volksalmanak 1946. Samengesteld door Mr. G.A. Bontekoe - oud-burgemeester van Sleen - Uitgave datum 1946


Zwaaiend met geïmproviseerde vlaggetjes poseren drie meisjes en een vrouw op 13 april 1945 met Canadezen aan de Noordersingel in Assen. (collectie gemeente archief, Assen)


Inleiding door Mr G. A. Bontekoe

1945! Bevrijdings jaar! Wat een wereld van herinneringen gaat er open, wanneer dat jaar genoemd wordt! Maar, kan men nog een betrouwbaar tijdsbeeld oproepen zonder talrijke vergissingen te maken? De redactiecommissie van de Nieuwe Drentsche Volksalmanak heeft dit voorzien en om het verloren gaan van allerlei wetenswaardigs te voorkomen, heeft zij tijdig besloten een kroniek van Drenthe over 1945 samen te stellen, waarin zo volledig mogelijk is opgenomen alles wat nu en in verre toekomst dienstig kan zijn om zich een beeld te vormen van het leven in Drenthe in dit veelbewogen jaar.

De Kroniek is geen droge opsomming van feiten; aan belangrijke gebeurtenissen zijn opstellen gewijd; verschillende kaarten zijn onder de illustraties opgenomen. Het boekje is voor de lezer van vandaag in hoge mate interessant; voor de lezer in de verre toekomst zal het een kostbaar bezit zijn, dat inzicht geeft in toestanden en gebeurtenissen, die hem niet uit eigen aanschouwing bekend zijn.


Noot: Bij het overnemen van de artikelen heb ik mij beperkt tot het weergeven van de gebeurtenissen die in en om Assen plaatsvonden.


De Kroniek; Periode januari - Mei 1945


06.01 : De Oberbauleitung van de Organisation Todt in Assen, dr, Nassaulaan 8, biedt gelegenheid om vrijwillig in hare gelederen toe te treden. Gegarandeerd wordt vrijstelling van elke andere tewerkstelling, vrije, voedzame en toereikende verzorging, vrije onderbrenging in modelonderkomens, volledige kleeding, vrije geneeskundige behandeling. Loon voor geschoolden fl. 0.70 per uur, half-geschoolden fl. 0.63 per uur, ongeschoolden fl. 0.55 per uur.

09.01 : Het bureau van de H. J. Kriegseinsatz te Assen, Stationsstraat 9, vraagt jongens van 15 - 21 jaar en meisjes tot 25 jaar voor luchtmacht en marine als helpers bij berichtendienst, telefoon en schijnwerpersafdeeling. (Dergelijke oproepingen worden telkens per advertentie herhaald)

10.01 : Het gemeentebestuur van Assen maakt bekend, dat ingezetenen die absoluut geen brandstof bezitten, zich aan de ambachtschool kunnen opgeven voor de verstrekking van brandhout

10.01 : Het provinciale bureau van den Nederlandse Volksdienst te Assen maakt bekend, dat niet aan bederf onderhevige voedingsmiddelen, die men wil afstaan ten behoeve van landgenooten in de groote steden van Holland door tusschenkomst van den N.V.D. kunnen worden vervoerd en op rechtvaardige wijze zullen worden verdeeld.

11.01 : Te Assen werd gearresteerd de heer A. M. Smallenbroek, rayonleider van de Geheime Dienst Nederland voor Noord-Drenthe, na infiltratie der S.D., A. P. Smitshuysen en W. G. van Dijk. Verder Jac. de Ruiter, Hk. de Ruiter, Hk. Jan de Ruiter, Cs. Broerse, A. Brader, Ben Veenstra. Daarna volgden verscheidene arrestaties. O. a. dames Smallenbroek, fam. van der Schaaf, de heer J. Bakker met vrouw en zoon.

12.01 : Gearresteerd de heer J. Smallenbroek uit Assen, één de 9 leden van de landelijke verzetsleiding. Zijn arrestatie was het gevolg van verraad. Vier der negen leden zijn gefusilleerd. De heer Smallenbroek bleef gespaard en kwam na de capitulatie der vesting Holland vrij uit de gevangenis te Scheveningen.

19.01 : Twee Duitsche militairen plegen een roofoverval aan den Steendijk te Assen, bedreigen den bewoner met een revolver en verdwijnen met fl. 3.000 benevens met den voorraad spek en vleesch die aan den zolder hing.

25.01 : De Duitschers voeren 60 gevangenen weg uit Assen. Hierbij waren o.a. de heeren E. Bos, H. Scheltes, Heikes (van de fa. Thomas) en van Wijngaarden. De bevolking herkent onder de bewakers den landwachter Lamberts uit Peeloo.

25.01 : De gemeente Assen gaat een overeenkomst aan met de Amsterdamsche Bank, waarbij de gemeente zich borg stelt voor de uitbetaling der pensioenen aan gepensionneerden der Nederlandsche Spoorwegen, daar deze wegens gemis der uitbetalingen in moeilijkheden zijn gekomen.

26.01 : Te Assen arriveert een transport van ± 2000 Limburgsche geëvacueerden. Het vriest hard (8 graden).

26.01 : De gemeente Assen heeft voor 1945 andermaal gecontracteerd met de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen betreffende den verbouw van groenten voor de stad.

27.01 : Te Assen arriveert een nieuw transport van ± 1000 Limburgsche geëvacueerden. Een dik pak sneeuw valt dezen dag.

30.01 : De Duitschers vorderen te Assen ten huize van den heer G.A. Hak een stofzuiger!

31.01 : Frontzorg, District Drenthe, belegt een middag voor kinderen boven zes jaren van S.S. -mannen, leden Landstorm Nederland, Wachtmannen, N.S.K.K., Kriegsmarine, Luftwaffe enz., alsmede voor vrouwen van hen, die bij een dezer wapens dienst hebben genomen, in café Boelens, Rolderstraat te Assen


Nadat de Duitse weerstand aan de zuidkant van Assen op 12 april was gebroken, zuiverden de infanteristen van het Essex Scottish de Beilerstraat en kon de opmars naar het centrum van de stad beginnen. Op de foto een 'halftrack' ter hoogte van 'Port Natal'. Daarachter een verkenningsvoertuig en helemaal achteraan is het café van de gezusters Eleveld nog net te zien


Februari 1945


09.02 : Vliegtuigen beschieten een trein bij het station Assen. In den omtrek veel glasschade. Geen persoonlijke ongelukken bekend geworden. Het luchtalarm duurde een half uur.

10.02 : Er worden te Assen formulieren gedrukt voor speciale vrijstellingen van fietsenvordering. De stad bereidt zich voor op een massale fietsendiefstal.

14.02 : Te Assen begint de groote fietsenvordering. Twee Feldgendarmen, vergezeld van een Nederlander, bellen huis aan huis aan en schrijven alles op

10.02 : De politie te Assen heeft verscheidene personen aangehouden, die in de omgeving der stad zonder vergunning, hout weghaalden.

23.02 : De directie van de Centrale Keuken te Assen maakt bekend dat zij wegens gebrek aan eetgerei, de tientallen zwervende lieden uit alle deelen des lands, die dagelijks om een maaltijd komen vragen, niet kan helpen. Deze personen moeten worden verwezen naar den gemeentelijken evacuatiepost, in zaal Merks aan de Vaart.

25.02 : De dichter-burgemeester van Veere, Martien Beversluis, die na de verovering van Walcheren naar Zeegse was uitgeweken en sinds eenige maanden van den Commissaris der provincie het recht had gekregen te Assen de verwarmde kamer van den ondergedoken chef der 1ste afdeeling der griffie, mr H.A. Hoendervanger als werkkamer te gebruiken, vindt het te Assen niet prettig meer. Beversluis, een oud-leerling van het gymnasium te Assen, heeft tijdens zijn verblijf te Zeegse van zich doen spreken, doordat hij een sterk anti-nationaal en anti-Engelsch sensatieverhaal van de gebeurtenissen op Walcheren deed opnemen in het Drentsch Dagblad van 6 Nov. 1944.

Aan zijn voornemen om zich van kant te maken vóór het tot een arrestatie zou komen, — herhaaldelijk geuit tegen den bode van het provinciehuis, F. Oost, met wien hij vele malen tot een gesprek trachtte te komen — heeft hij geen gevolg gegeven. Hij vluchtte naar Friesland en is daar later gearresteerd. Hij verhuist van Zeegse naar Vries, komt niet meer te Assen doch des te meer op het gemeentehuis te Vries, waar de N.S.B. burgemeester Harkema hem vaak raadpleegt.

27.02 : Uit Assen worden 37 gevangenen weggevoerd met onbestemde bestemming


De nalatenschap van Dhr. L. Bervoets: OT Assen, half februari 1945. (Foto ter beschikking gesteld door Henk van den Heuvel)


Maart 1945


05.03 : De burgermeester van Assen maakt bekend dat voor gebruikers van volkstuintjes een kleine hoeveelheid compost-meststof beschikbaar is á fl. 2,50 per kubieke meter. De voorraad zal naar evenredigheid onder aanvragers worden verdeeld.

07.03 : De Duitsers voeren 28 personen uit het Huis van Bewaring te Assen weg naar Apeldoorn. (Vrijwel allen werden den volgenden dag op de 'Woeste Hoeve' gefusilleerd)

15.03 : De heer H.J. Prakke, uitgever te Assen wordt door de S.D. voor de eerste maal gearresteerd. (Op 17 Maart wordt hij weer in vrijheid gesteld)

16.03 : Ruim 1200 bezwaarden hebben zich afgescheiden van de Gereformeerde Gemeente te Assen.

16.03 : De Economische Dienst van de Marechaussee te Assen heeft in samenwerking met de Crisis Controle Dienst een complot zwarte handelaren ontmaskerd. Er werd geknoeid met veeboekjes, registratiemerken werden vervalscht en tientallen varkens en schapen werden clandestien geslacht. Het vleesch ging meerendeels naar Groningen. Ruim 100 personen kregen procesverbaal in deze zaak.

16.03 : Te Assen ontdekte de Marechaussee een geheime distilleerderij. Het product had een alcoholgehalte van 13—20% en werd verkocht voor / 80.— per liter.

21.03 : In het perceel Parallelstraat 11, te Assen, bewoond door het gezin H. de Ruiter, wordt door de Duitschers met behulp van 10 speurhonden een geheime zender opgespoord. Na een hevig vuurgevecht, waarbij 2 Duitschers sneuvelen, wordt de marconist Henk Verhoef (?) doodelijk gewond, gearresteerd, tezamen met vijf leden van het gezin.

21.03 : Te Assen wordt ten tweeden male gearresteerd de heer H. J. Prakke, uitgever aldaar.

21.03 : De luchtafweerbatterij van een trein neemt 's avonds een Duitsch vliegtuig bij Assen onder vuur. Het toestel wordt niet getroffen.

22.03 : De burgemeester van Assen tracht het lager onderwijs, dat door gebrek aan lokaliteiten en aan brandstof langen tijd heeft stil gestaan, zooveel mogelijk weer te doen hervatten in lokaliteiten buiten de gewone schoolgebouwen. Gepubliceerd wordt, dat met ingang van 1 April de Leerplichtwet opnieuw zal moeten worden nageleefd.

30.03 : De politie te Assen deed een inval in een café waar grof gespeeld werd. Vijf jeugdigen werden bekeurd. Het spel ging meermalen om inzetten van meer dan fl. 100,-


Om ongeveer 7 uur 's morgens op 13 april is Assen bevrijd tot ruwweg de lijn: Station - Brink - Kerkplein. Veel Assenaren wagen zich al op straat, terwijl de kogels nog rondvliegen.


April 1945


01.04 : Te Assen veel arrestaties. Talrijke O.T,-arbeiders worden weggevoerd.

02.04 : Bij het station Assen beschiet een jachtvliegtuig een trein. Het afweergeschut verjaagt de machine. Voor zover bekend geen gewonden. In den middag andermaal een aanval op een trein. Meerdere huizen aan de Anreeperstraat worden beschadigd.

05.04 : Om 8 uur 's morgens wordt een locomotief op het station te Assen door een jager kapot geschoten.

07.04 : Te Assen weer groote fietsenvordering. Een groot deel van de troepen, die de vorige dagen in Assen zaten, zijn weggetrokken. De lucht den heelen dag vol vliegtuigen.

08.04 : In en bij Assen worden parachutes gevonden, hangende in boomen, o.a. in de Venestraat. Duitsche militairen en Feldgendarmerie vorderen fietsen te Assen

07.04 : In de gemeente Smilde dalen parachutisten in het veld ten Oosten van de Veenhoop en ten zuiden van 'Oranje'. Een hunner breekt een been en wordt bij een boer verpleegd, een ander (vermoedelijk sergeant Yago Ragnacci) valt op het landgoed Kyllot in het water en verdrinkt

09.04 : De groep parachutisten, die — veel te ver uit elkaar — gedaald is bij Zeyen en gedeeltelijk zelfs in de Noordrand van de stad Assen, wordt door de Duitschers aangevallen. In het Zeyerveld sneuvelen de parachutisten Pierre Bévalot, Marcel Lévèque, Yves Emile Francois Loichot, allen Franschen en de Syriër: Ibrahim Azem. (In de verlieslijst wordt vermeld, dat Loichot gevallen is te Hulst. Vermoedelijk zal dit Peest moeten zijn.) Aan den Asser wijk worden 3 parachutisten in een aardappelkuil gevangen genomen, in het Zeyerveld worden nog 5 anderen krijgsgevangen gemaakt. Eén Duitscher sneuvelt bij dit gevecht, althans volgens de officiëele Duitsche lezing. De gevallenen worden te Assen begraven.

10.04 : In het Sportpark te Assen worden 14 gevangenen uit het Huis van Bewaring gefusilleerd, w.o. 3 parachutisten en 1 Duitscher. Onder de 10 Nederlanders zijn 4 daders van roofovervallen. De andere slachtoffers zijn: Dr R. J. Dam, rector v. h. gymnasium te Kampen, Cornelis Broerse, leeraar b. h. handelsonderwijs, H. de Ruiter met twee zoons en A. Smallenbroek.

10.04 : 4 Parachutisten, geland ongeveer 3 K.M. ten Zuid-Oosten van de Veenhoopbrug in Smilde, besluipen de Veenhoopsbrug en de brug over de Witte Wijk. Er ontstaat een gevecht, waarbij 1 Duitscher sneuvelt en 3 krijgsgevangen worden gemaakt. Met behulp van burgers worden de springladingen (24 stuks) onder de bruggen vandaan gehaald, waarna de Franschen zich weer terugtrekken. De Duitschers in Assen worden over deze aanslag gealarmeerd en ruim 60 man rukt uit om de bruggen met omgeving opnieuw te bezetten. Laat in den avond worden deze Duitschers door de verzetsbeweging aangevallen, waarbij 1 Duitscher sneuvelt. De Duitschers hebben echter een overmacht en behouden het terrein.

10.04 : Parachutisten, die den weg Gieten - Rolde controleeren, beschieten bij ongeluk een Roode Kruis-auto. Een dokter van de O.T. wordt gewond. Even later wordt een motorrijder gedood en zijn passagier zwaar gewond. Bij het landhuis „Heidehof" wordt een sergeant der parachutisten gedood door S.S. Daarna wordt het landhuis platgebrand. De groep parachutisten behoudt echter de controle over den weg Rolde - Gieten tot aan de komst der hoofdmacht en maakt 40 tot 50 gevangenen,zoowel Duitschers als N.S.B.-ers.

11.04 : Een trein op het emplacement te Assen wordt gebombardeerd met raketbommen en gemitrailleerd. Er vielen tenminste 13 bommen. Eén wagon van de trein vloog in brand. Opgegeven werd door de Duitschers, dat er één doode en twee gewonden waren gevallen. In de omgeving van het station en de Pelikaanstraat veel glasschade.

11.04 : De Duitschers hebben de Veenhoopsbrug en de brug over de Witte Wijk te Smilde van nieuwe springladingen voorzien (ditmaal 47 stuks) en willen om 11 uur deze ladingen tot ontploffing brengen, hetgeen mislukt daar er kortsluiting ontstaat en de contactdraad stuk brandt. De helft der bezetting gaat terug naar Assen om nieuw ontstekingsmateriaal te halen, de andere helft gaat naar de aardappelmeelfabriek „Oranje". De bruggen blijven onbewaakt liggen en onmiddeliïjk worden de springladingen verwijderd door Jan Voortman, geholpen door zijn vader B. Voortman. Als het karwei verricht is, komen de Duitschers reeds weer van Oranje terug! 's Avonds doen de Duitschers dan een derde poging om de bruggen van springstofladingen te voorzien, doch 3 parachutisten vallen hen aan en weten hen na een formeel vuurgevecht te verdrijven. De bruggen bleven behouden!

12.04 : De Duitschers besluiten Assen te verdedigen. Hoofdkwartier wordt het huis van notaris Tonckens aan de Stationsstraat. Er komen 2000 a 3000 jonge soldaten aan, die op de Brink bewapend worden met pantservuisten en mitrailleurs, alles gloednieuw. Op de Brink wordt theorie machinegeweer gehouden. Het personeel van het Huis van Bewaring te Assen (Landwacht) verdwijnt 's morgens, maar komt korten tijd daarna weer terug. Slechts 3 gevangenen waren intusschen verdwenen.


De Canadezen werden niet ondergebracht in de kazerne. Deze plaats werd te gevaarlijk geacht zolang de oorlog voortduurde. Ze verbleven onder andere in tentenkampen, zoals op deze afbeelden bij de Hertenkamp. De afbeelding betreft een schilderij van de Assenaar Hein Kray


12.04 : In de gemeente Rolde arriveeren 's morgens auto's met Duitsch antitankgeschut. Zij stellen zich op bij het „Ruige Veld". De manschappen vinden sterken drank en zijn spoedig beschonken, waarna heftige ruzie ontstaat met de S.D. 's Middags komt er alarm: „Tanks in Grolloo". De S.D. vlucht direct naar Groningen, het geschut gaat in stelling bij Marwijksoord. Even later vlucht deze afdeeling eveneens.

13.04 : In den nacht van 12 op ] 3 April te Assen overal geweervuur. Er ontstaat brand in de gebouwen van den Plaatselijken Bureauhouder en van de „Hitier Jugend". Geschutvuur is te hooren, dat zeer dicht bij komt. Zoeklichten tasten in het Zuiden den hemel af. De Canadeezen naderen uit de richtingen Rolde en Beilen. De meeste Duitsche troepen trekken af in de richting Groningen. Geen fiets is voor hen veilig.

13.04 : Na vuurgevechten in Assen o.a. in de Molenstraat en de Sluisstraat, waar een burger sneuvelt, en bij de Groningerbrug, wordt de stad bezet. Bij de Groningerdwarsstraat sneuvelen 1 Canadees en 4 Duitschers. Eerst om 10 uur zijn de Duitschers allen verdwenen. Tot noodgevangenis voor politieke gevangenen worden aanvankelijk ingericht de scholen No. 3 aan de Groningerstraat en die aan de Venestraat. Eén N.S.B.-er, wordt op de vlucht doodgeschoten. De gevangenen worden spoedig overgebracht naar het Huis van Bewaring en daarnanaar het kamp Westerbork.

13.04 : Bij de bevrijding van Assen komen 114 gedetineerden vrij uit het Huis van Bewaring w.o. twee krijgsgevangen Canadeesche piloten . In afwachting van de terugkomst van burgemeester Bothenius Lohman wordt de heer J.O. Elema waarnemend burgermeester.

14.04 : Tot groote vreugde der bevolking ziet men de gevangen N.S.B. ers te Assen bezig met aardappeljassen en met het schoonmaken van het Parkhotel.

17.04 : De burgermeester van Assen maakt bekend: dat prijsopdrijving is verboden; dat de distributieregeling onaangetast blijft, dat terug-evacueeren naar buiten de gemeente tot nader order verboden is;dat goederen toebehoord hebbend aan Duitsche of N.S.B. instanties voorloopig moeten worden bewaard, zooals ze worden gevonden en dat ter secretarie van de vondst kennis moet worden ge-geven; dat geen onderscheid wordt gemaakt tusschen het onder de Duitschers uitgegeven geld en dat wat door de Canadeezen in omloop wordt gebracht, zoodat bij de komende geldsaneering geen verschil zal worden gemaakt.

17.04 : De stad Assen krijgt een paar uren electrische stroom voor daartoe door het M.G. aangewezen bedrijven, opgewekt in de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. 's Avonds treedt storing op.

18.04 : De stad Assen krijgt in beperkte mate electrische stroom van Udema's Exportslachterijen in Gieten.

19.04 : De burgemeester van Assen maakt bekend, dat er een regeling voor de „avondklok" is ingesteld. Van 22.00 tot 7.00 is het verboden in de open lucht te vertoeven. Elke veertien dagen wordt deze termijn korter. De regeling loopt tot 30 Juni. Dan is het verbod van kracht tusschen 23.15 en 5.45.

19.04 : De electrische stroom voor Assen wordt weer betrokken van de R.W.I. te Veenhuizen. De N.V. Wander levert stroom aan het Ziekenhuis en enkele militaire en andere officiëele instanties.

19.04 : De drukkerij van de Asser Courant heeft weer electrische stroom en de courant behoeft dus niet meer met de hand te worden gedrukt. Het blad heeft 4 pagina's van het formaat 16 X 33 cM.

20.04 : De Burgemeester van Assen kondigt aan, dat binnen enkele dagen een groot troepentransport Assen zal passeeren, waarvoor het noodig zal zijn dat het burgerverkeer de route geheel vrij laat. De binnenlandsche strijdkrachten (N.B.S.) zullen de route afzetten. Aanwijzingen moeten stipt worden opgevolgd.

21.04 : De watervoorziening van Assen is zonder speruren de eerste maanden gewaarborgd, de gasvoorziening is beperkt tot een levering onder lagen druk van 11.30 tot 12.45 en van 21.15 tot 23.00.

21.04 :Het hoofd der openbare school voor U.L.O. te Assen, A. C. Sperna Weiland, deelt mede, dat de leerlingen op 23 April weer worden verwacht. Het hoofd van school 2, H. Moed, bericht hetzelfde voor zijn inrichting. De Dr. de Visserschool begint weer op 24 April.

23.04 : In de Burgemeester Gratamastraat te Assen ontplofte een pantservuist, waarmee kinderen speelden. Geen andere ongelukken dan een gebroken ruit.

23.04 :De burgemeester van Assen, handelende in opdracht van het Nederlandsche M.G., maakt bekend, dat ieder die roerend goed van Duitschers of N.S.B.-ers onder zich heeft, hiervan aangifte moet doen ten gemeentehuize. Nalatigheid wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of geldboete van ten hoogste f 50.000.—.

23.04 :Bekend gemaakt wordt, dat familieleden van „in veiligheid gebrachte N.S.B.-ers" slechts zakelijke bezoeken aan de gedetineerden mogen brengen in de Prins Hendrikkazerne en het Huis van Bewaring te Assen. Des Vrijdags kan verschooning worden gebracht. Zaterdags kan de vuile wasch worden gehaald. Correspondentie is nog niet toegestaan.

23.04 : De radiocentrale te Assen werkt op werkdagen van 7.30 tot 18.00, op Zondagen van 7.30 tot 12.00. Op lijn 1 komt Herrijzend Nederland, op lijn 2 Radio Oranje en de B.B.C.

24.04 :Te Assen is opgericht een repatrieeringsbureau, dat in een der nieuwe kazernes is gevestigd. Alle uit Duitschland terugkeerende tewerkgestelden of gearresteerden zullen daar worden ontluisd, medisch onderzocht en geregistreerd. Zij, die nog niet naar hun woonplaats kunnen terugkeeren, zullen door dit bureau voorloopig worden verzorgd.

24.04 : De Openbare Leeszaal te Assen heeft ruim 1000 ondergedoken boeken weer in gebruik genomen.

24.04 : De „Canadian War Services" geven te Assen hun eerste smalfilmbioscoopvoorstelling in „Apollo". Tweemaal per week zullen deze voorstellingen voor het publiek toegankelijk zijn

25.04 : De Canadeezen te Assen noodigen de Asser dames tot een dansavond uit in Bellevue van 7 - 11 uur

27.04 : In het gebouw Stationsstr. 23/25 te Assen wordt heden gevestigd de „Politieke Opsporings Dienst" (P.O.D.), een onderdeel van het Mil. Gezag. De dienst heeft tot taak de rechtzaken voor te bereiden, die t.z.t. zullen worden aangebracht bij de alsnog op te richten tribunalen. Hoofd van den P.O.D. te Assen is mr C. J. van Oldenbeek.

27.04 :De bonnenlijst vertoont reeds verbeteringen: van 36 rantsoenen brood komen wij op 42, het quantum taptemelk is verdubbeld en op 7 Liter gebracht, vleesch 1 pond per 2 weken, J pond suiker, 125 gram boter meer. Verdere verbeteringen stuiten nog af op transportmoeilijkheden en op de noodzaak om voor het Westen te sparen.

27.04 : De dienst der repatrieering te Assen vraagt boeken, periodieken, gezelschapsspelen, voetballen, muziekinstrumenten en kinderspeelgoed ten behoeve van hen, die verzorgd en bezig gehouden moeten worden in verband met de onmogelijkheid om reeds nu naar hun woonplaats door te reizen.28.04 : Het gemeentebestuur van Assen maakt bekend dat het aantal aanvragen om een woning zoo groot is geworden, dat geen aanvragen meer in behandeling kunnen worden genomen.

30.04 : Het informatiebureau van de afdeling Assen van het Ned. Roode Kruis wordt gevestigd in het kantoor der Ned. Turfcentrale: Vaart N.Z. 6

30.04 : Te Assen is gevestigd een Sociale Verbindingsgroep van het Roode Kruis Hulpkorps. Alle op sociaal gebied werkende vereenigingen worden verzocht hun naam, adres en sociale activiteit op te geven aan het kantoor: Nieuwe Huizen 3 te Assen


De geweldige hoeveelheid oorlogsmateriaal verbaasde de Assenaren. De onafzienbare stoet was echter niet voor Assen bedoeld. De stad Groningen was het hoofddoel van de Infanterie - Divisie


Mei 1945


01.05 : Ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht, dat te Assen voor vernietiging konden worden bewaard de ontvangspoelen van de radiotoestellen, waarvan slechts het ontvanggedeelte behoefde te worden ingeleverd (caféhouders e.d.). De onderdeden kunnen door de rechthebbenden worden afgehaald.

01.05 : De politie te Assen richt zich tot het publiek en vraagt meer verkeersdiscipline, nu het motorverkeer plotseling weer grooten omvang heeft gekregen. Speciaal de jeugd en de wielrijders veroorzaken vaak ongelukken.

01.05 : Te Assen werd voorloopig opgericht een democratisch-socialistische vereeniging. De vergadering was bijeengeroepen door oudleden der voormalige Sociaal Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.).

01.05 : Het Convent van Predikanten te Assen richt zich tot de ouders in Assen en waarschuwt de vriendelijke ontvangst der bevrijders niet te laten ontaarden in een verhouding, die het jonge leven schendt en de zedelijke normen miskent.

01.05 : Te Assen worden 25-jarige dienstjubilea gevierd door A. van Dalen, portier van het Asser Ziekenhuis (thans weer Wilhelminaziekenhuis) en door M. Koopmans, conciërge in het Gerechtsgebouw.

02.05 : Het Hoofd van de Politieke Opsporingsdienst te Assen maakt bekend, dat aangiften en klachten dagelijks van 9—12 en van 14—17 kunnen worden ingediend. Verder wordt er op gewezen, dat personen, die in het belang van de P.O.D. een onderzoek instellen, verplicht zijn zich op aanvraag te legitimeeren. De P.O.D. geeft voorloopig nog geen bewijzen van politieke betrouwbaarheid af.

02.05 : De arbeiderstooneelvereeniging „Kunst en Strijd" te Assen besluit tot onmiddellijke hervatting der repetities.

03.05 : De Sportvereeniging , Achilles" te Assen kondigt de eerste voetbalwedstrijd aan op Zondag 6 Mei, behoudens goedkeuring van het M.G. Dezelfde vereeniging verzoekt oud-leden hun voetbalkleeding en -schoenen af te staan ten behoeve van enkele leden, die in Duitschland hun spullen kwijt raakten.

03.05 : De Fordgarage A.Z.A. te Assen rijdt weer met een ziekenauto. Alleen op doktersverklaring.

04.05 : Aangekondigd wordt een eerste distributie van zeep (225 gram harde zeep voor kinderen van 0 t/m 3 jaar).

04.05 : Voor de Meervoudige Kamer der Arr. Rechtbank te Assen wordt geeischt tegen een inwoner van Assen wegens diefstal, op den bevrijdingsdag gepleegd in een door de Duitschers verlaten gebouw, 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaren. De Officier noemt dit geval een waarschuwing voor anderen, omdat er honderden soortgelijke gevallen zijn voorgekomen. Begane fouten kunnen nog worden goed gemaakt door alsnog de goederen in te leveren bij de politie.

04.05 : De Asser Crt. wijdt een eerste artikel aan de „arbeidsmoeheid" en wekt op om weer aan den slag te gaan.

05.05 : De gemeente Assen deelt een rijmprent aan de schooljeugd uit, met een vers van L. Braaksma. Het initiatief hiertoe ging uit van den heer W. P. Buurma, de plaat werd verlucht door mejuffrouw Dina Braaksma. Uitgave: Van Gorcum & Comp., Assen.

05.05 : De wnd. burgemeester van Vries vraagt opgaaf van het aantal meters loopgraaf, het aantal meters prikkeldraad, aantal mitrailleur- en kanonopstellingen. Eenvoudige loopgraven moeten door de grondeigenaren zelf worden opgeruimd. Het vrijkomende materiaal blijft staatseigendom.

07.05 : Ter gelegenheid van de algeheele capitulatie van Duitschland geeft de Ned. Vereeniging voor den Volkszang in „Bellevue" te Assen een uitvoering. Onder de eeregasten bevonden zich de burgemeester, mr J. Bothenius Lohman, de Militaire Commissaris voor Drenthe, luitenant-kolonel A. H. Stok en de Town-Major Yates. 's Avonds in de stad vuurwerk en vele vreugdeschoten worden gelost door de militairen.

07.05 : De Rijks Hoogere Burger School te Assen hervat de lessen in het gebouw der U.L.O.-school in de Gymnasiumstraat. Op denzelfden dag hervat de U.L.O.-school het onderwijs. De H.B.S. gebruikt het gebouw 's morgens, de U.L.O. 's middags. Eveneens wordt het onderwijs hervat op de scholen 3 en 5.

08.05 : In overleg met den Town-Major van Assen wordt een oproep geplaatst aan de burgers om hun huizen open te stellen voor de militairen van het bezettingsleger. Men kan zich daarvoor opgeven en krijgt dan een kaart, die aan de woning kan worden bevestigd en die den Canadeezen zekerheid geeft, dat zij welkom zijn.

09.05 :Op verzoek van den burgemeester van Assen wordt Victoryday algemeen gevierd. De zaken zijn gesloten, alle personeel heeft vrijaf. Er wordt druk gevlagd.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl