In en om Assen

Introductieboekje voor verpleegkundigen


Bronvermelding:
Bij de start ... Een introductieboekje voor verpleegkundigen van het psychiatrisch ziekenhuis 'Licht en Kracht' en 'Port Natal'. Uitgave: (vermoedelijk) begin jaren '60.


Illustratie uit het introductieboekje


Ter introductie


De bestuurscommissie van het psychiatrisch ziekenhuis „Licht en Kracht" en „Port Natal" te Assen heet U hartelijk welkom bij het begin van Uw werk. Bij deze start geven wij U dit boekje, waardoor U zich alvast op de hoogte kunt stellen van de gang van zaken.


Algemene inleiding

U bent nu één van de verplegenden en dat betekent, dat U bepaalde verplichtingen hebt; dat U veel van U zelf zult moeten geven. De woorden: roeping, voorbeeld, plichtsbesef klinken U waarschijnlijk erg serieus in de oren, maar daar gaat het hier nu juist om ! Het is belangrijk, dat U in het paviljoen, waar U gaat werken goed overweg kunt met het hoofd van Uw afdeling en met Uw collega's. Probeert te begrijpen, dat geven en ontvangen, dienen en leiding geven niet los van elkaar kunnen bestaan. Dat betekent ook, dat U bij het uitvoeren van de dienstvoorschriften zowel stiptheid als toegevendheid in acht moet nemen.


Patiënten

In de omgang met de patiënten zal Uw aandacht zich moeten richten op ieder persoonlijk. Hier komt de liefde voor de naaste weer tevoorschijn ! De bijzondere aard van de verpleging vraagt een grote oplettendheid en nauwkeurigheid van U. Het is daarom wel belangrijk te weten, dat er op Uw afdeling collega's rondlopen, die meer ervaren zijn; vraagt hun gerust om raad. Wanneer een patiënt zich zo gedraagt, dat U zich daarover zorgen maakt, geeft dit dan door. Dan staat U er niet alleen voor.

Alle onderlinge hulp en samenwerking kan in het voordeel van de patiënten zijn. Het is zeer noodzakelijk, dat U bij het einde van Uw dienst Uw taak overdraagt aan de collega, die U opvolgt. Zo'n dienstwisseling kan voor sommige patiënten erg moeilijk zijn. Zorgt er daarom voor, dat dit niet haastig of gejaagd gebeurt. Weest dus op tijd! Bij het werk op de afdelingen zijn de eigendommen van de patiënten en die van het paviljoen aan Uw zorgen toevertrouwd. Weest er dus voorzichtig mee en let er op, dat de dingen op hun plaats blijven.


Huisvesting

In het paviljoen, waar U gaat werken, krijgt U een eigen kamer, soms samen met een collega. Hoe U die kamer moet verzorgen, zal het paviljoenshoofd U vertellen. Een algemene regel is, dat er op de kamer geen alcoholhoudende dranken worden gebruikt. In elk paviljoen is voor het personeel een eetkamer en een conversatiekamer. Of het aan tafel en in de pauzes gezellig is, hangt er natuurlijk mede van af hoe U zich gedraagt. De stemming en de sfeer in 't paviljoen worden mede bepaald door de personeelsleden. Initiatief voor een gezellige avond voor patiënten of personeel wordt toegejuicht. Bijzonderheden over dagindeling, werktijden, regeling van de wacht en Uw vrije tijd krijgt U van 't hoofd van de afdeling.


Geestelijk en kerkelijk leven

Elke zondag wordt er een kerkdienst gehouden in de kapel. Bent U nog geen lid van een kerk, dan zijn er voor U bovendien catechisaties; in de wintermaanden wordt er een bijbelkring gevormd. Denkt U er vooral aan, wanneer U bidt of uit de Bijbel leest bij de patiënten, dat U dit samen met en voor de patiënten doet.


Illustratie uit het introductieboekje


Cursussen

Het volgen van de godsdienst- en medische cursussen zal U de achtergronden van het werk meer duidelijk maken. De eisen op verplegingstechnisch gebied liggen hoog; U zult daarom geregeld op de cursussen moeten komen, ook op Uw vrije dagen. De medische cursus duurt drie jaar. Het diploma kunt U behalen, wanneer U 21 jaar of ouder bent. Aan het einde van het eerste en tweede cursusjaar wordt er een overgangsexamen afgenomen. De medische overgangsexamens kunt U echter alleen doen, wanneer U de cursus bijbelkennis en geloofsleer, die in het ziekenhuis gegeven wordt, hebt gevolgd en daarvoor examen gedaan hebt. Natuurlijk wordt de praktijk die U hebt opgedaan in het paviljoen meegerekend bij de bevordering.


Krant, radio, t.v.

Door de kranten en tijdschriften, die in de conversatiekamers liggen, kunt U op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt. Als het mogelijk is, spreekt dan ook met de patiënten daarover en wijst hun op artikelen, die U interesseren. Als U van lezen houdt kunt U terecht in onze bibliotheek, die elke maandag van 2 tot 5 uur open is. Het is prettig voor U en voor de patiënten, dat U probeert enigszins op de hoogte te zijn van de programma's van de radio- en T.V.-uitzendingen. Zij kunnen een schakel vormen naar het leven buiten het ziekenhuis.


Likropona

Wij hebben een personeelsvereniging „Likrapona", die enkele andere mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding biedt. Er wordt o.a. aan toneel, tafeltennis en wandelsport gedaan. Ook de ontspanning voor de patiënten wordt gedeeltelijk door „Likrapona" verzorgd. Elke maand ontvangt U het personeelsblad „De Omnibus".


Uiterlijk

Men kan aan Uw costuum zien, dat U een verplegende bent. U kunt dus, door Uw gedrag en de manier, waarop U die kleding draagt, Uw beroep hoog houden. Een verzorgd uiterlijk is prettig voor U en voor de patiënten. Verzorgt daarom Uw uiterlijk goed, ook al let, volgens U, de patiënt daar niet op. Daardoor kunt U een patiënt weer leren mee te doen met de normale gang van zaken.


Buiten het ziekenhuis

Houdt U wel in het oog, wanneer U op vrije dagen en in een vakantie het terrein verlaat, dat U een lid van het personeel van ons ziekenhuis bent en dat U zich daarnaar gedraagt. Houdt de naam van het ziekenhuis in ere. Daarom is het ook nodig voorzichtig te zijn met medelingen en gegevens over patiënten. Uw vakantieadres laat U achter bij het paviljoenshoofd.


Besluit

Tenslotte nog dit : U hebt een beroep gekozen dat de inzet van Uw gehele persoonlijkheid zal vragen. Mochten er in Uw werk moeilijkheden ontstaan, spreek deze dan uit tegen het hoofd van Uw afdeling. De geneesheer-direkteur is op Uw verzoek eveneens bereid met U naar een oplossing te zoeken. Teleurstellingen zullen U niet worden bespaard. Toch zal het U blijken dat de zorg voor de patiënten en de omgang met Uw collega's Uw leven kunnen verrijken. Wij willen eindigen met de tekst uit de psalm waaraan de naam van ons ziekenhuis is ontleend: „De Heer zij Uw licht en Uw kracht!"


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl