In en om Assen

De officieele opening van "Port Natal' en 'Licht en Kracht'


Bronvermelding:
Nieuwsblad van het Noorden van vrijdag 15 maart 1935.


Foto genomen op 14-03-1935 toont een groep heren bij het bezichtigen van de stichting Licht en Kracht aan de Dennenweg 1 (later nr. 9) te Assen, tijdens de opening. In het midden burgemeester Bothenius Lohman en tweede van links vermoedelijk de commissaris van de Koningin in Drenthe R.H. baron de Vos van Steenwijk; de andere personen zijn niet bekend. (collectie Gemeente assen)


Provinciaal nieuws uit Assen


Zools wij reeds in het kort meldden had gistermiddag de officieele opening plaats van bovengenoemde gestichten in tegenwoordigheid van vele officieele personen en corporaties.

De openingsrede.

Na het gemeenschappelijk gezang en gebed waarin voorging ds. Van Teyn uit Groningen, sprak de voorzitter der Vereeniging, de heer SNOECK HENKEMANS, zijn openingsrede uit. Spr. heette allen hartelijk welkom in dit belangrijk uur, in het bijzonder dr. J. Wessels, als vertegenwoordiger van den Minister van Binnenlandsche Zaken, die, zooals wij reeds meldden, door plotselinge opgekomen bijzondere omstandigheden verhinderd was. Spr. deed daarbij een beroep op den steun der regeering. Verder heette hij in het bijzonder welkom de Commissarissen der Koningin in Drenthe en Groningen, alsmede de College's van Ged. Staten en Burgemeester, Wethouders en Raadsleden van Assen. De voorzitter sprak hierbij het vertrouwen uit, dat de gemeente nooit spijt zou hebben van den steun, die zij tot nu toe steeds heeft verleend.

Ook de aanwezigheid van den President van de Arr. Rechtbank te Assen stelde spr. bijzonder op prijs. Een woord van erkentelijkheid voor hun aanwezigheid richtte hij speciaal tot ds. Den Breems, die de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk vertegenwoordigde, en verder tot alle kerkelijke colleges. Spr. kon niet nalaten ook een woord van welkom en dank te richten tot de architecten van de gestichten, de heeren Mensink uit Apeldoorn en tenslotte tot dr. Audier, den geneesheer-directeur wien hij toewenschte, dat Gods zegen op zijn werk zou mogen rusten. Spr. zeide verder o.m. dat hij het werk van de vereeniging beschouwde als komende uit de Vaderlandsche kerk, de Ned. Herv. kerk. Steeds zal het werk in nauw verband met de kerk worden verricht. Wij beschouwen ons werk niet alleen als onze plicht doch het is een werk, dat God van ons vraagt, een werk, waaraan langen tijd te weinig aandacht is besteed.

Hij memoreerde de opening van de gestichten ,,Zon en Schild" te Amersfoort op 28 Mei 1931 door nu wijlen H. M. de Koningin Moeder, die daar de woorden sprak: God schenke aan de bestuurders de kracht en de wijsheid om dit werk aan te vangen en vol te houden. Door Haar woorden kracht en wijsheid (licht), gaf H. M. reeds de naam voor deze nieuwe gestichten „Licht en Kracht". Tenslotte wijdde de voorzitter nog eenige woorden aan den heer Schuurmans Steckhoven. den vroegeren Insp. van het Krankzinnigenwezen in ons land, die thans wegens gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. De heer Schuurmans Stexkhoven schonk echter een Bijbel, die thans op den kansel prijkte


De Commissaris der Koningin spreekt.

De Commissaris der Koningin, mr. dr. R. H. baron DE VOS VAN STEEN WIJK, sprak hierna zijn openingsrede uit en spr. sloot zien allereerst aan bij de woorden, die de voorzitter wijdde aan den heer Schuurmans Steekhoven. Hij immers was het, die nu ruim een jaar geleden de eerste steen legde voor deze gestichten. Na „Dennenoord" te Zuidlaren en „Beileroord" te Beilen is thans als derde gesticht in ons gewest verrezen „Licht en Kracht". De behoefte aan krankzinnigengestichten is in ons land steeds grooter geworden en het is toe te juichen, dat ook de regeering het goede werk op dat gebied zoo te zijde staat. Het verheugt het Drentsche gewest, aldus spr.. dat de Vereeniging haar oog heeft laten vallen op onze provincie voor den bouw van deze gestichten. De Commissaris sprak tenslotte den wensch uit, dat het heilzame van deze stichtingen zich over zoo groot mogelijke streek zal mogen uitstrekken.

In de pauze, die nu volgde, werd door de zusters van de stichting thee enz. geserveerd.


Een woord namens den minister.

Ds. J. WESSELS, inspecteur van het Staats toezicht sprak daarna namens den Minister van Binnenlandsche Zaken. Spr. ziet in deze stichting belichaamd de gedachte, die nu eindelijk is verwezenlijkt. Spr. gewaagde verder van de steeds aangename verhouding die tusschen het departement en de stichting heeft bestaan. De voornaamste oorzaak van blijdschap over de opening van deze stichting is wel, dat deze stichting uit gaat van een beginsel, dat samenhangt met onze religie, want aan de hand daarvan ligt de oplossing. Spr. hoopt dat de vereeniging het beginsel steeds hoog zal houden.


Toespraak dr. Fockema Andreae.

De Commissaris der Koningin van Groningen, dr. A. E. FOCKEMA ANDREAE, sprak daarna namens de provinciale besturen van Groningen en Friesland. Hij uitte zijn vreugde over de opening van deze gestichten. Hij sprak de hoop uit, dat het bestuur Licht en Kracht mogen vinden om zich van zijn moeilijke taak te kwijten.


Foto genomen tussen 1935 en 1936 toont Het gebouw van de mannenafdeling van Sanatorium Licht en Kracht aan de Dennenweg, te Assen. (collectie: Drents museum)


De verdere sprekers.

De Burgemeester van Assen, mr. J. BOTHENIUS LOHMAN. zei dat deze dag niet alleen voor de Vereeniging, doch ook voor de gemeente Assen een dag van vreugde was. Nog geen vier jaar na de eerste besprekingen in Amersfoort tusschen de vereeniging en het gemeentebestuur van Assen zijn thans deze prachtige gestichten hier verrezen. Spr. sprak een woord van dank speciaal aan den heer H. van Boeyen, den penningmeester der vereeniging, voor diens prettige wijze van bespreken etc. met de gemeente Assen. Spr. dankte de vereeniging voor het feit, dat zij de historische naam „Port Natal" voor Assen heeft bewaard in de naam van het sanatorium. Hij hoopte, dat voorspoed en zegen op deze stichting zullen mogen rusten.


Ds. DEN BREEMS, sprak namens de Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk, namens de kerk besturen. Hij bood in warme bewoordingen gelukwenschen aan en wees op het belangrijke van het aangevangen werk, dat geschiedt namens de Ned. Hervormde Kerk in Nederland. Dit werk der barmhartigheid geschiedt uit naam van Christus. Van alle kanten zegt men dat de Ned. Hervormde Kerk op sterven ligt, doch deze dag getuigt wel het tegendeel. Het bewijs, dat iets niet dood is, is het leven ! Spr. bad God, dat het werk, dat hier gebeurt rijkelijk gezegend mag worden.

Vervolgens sprak prof. VAN DER SCHEER uit Groningen, als vertegenwoordiger van den medischen stand, meer speciaal namens de Ver. voor Psychiatrie en Neurologie. Spr. vestigde er de aandacht op. dat de laatste jaren op medisch gebied groote vooruitgang is te constateeren, doch het is nog niet zoo, als het zou kunnen zijn. Hij zeide hier gehoord te hebben, dat een werk van barmhartigheid wordt gedaan, doch spr. meende als medicus er op te moeten wijzen, dat naast die barmhartigheid kennis noodig is. Spr. hoopt dat dr. Audier, de geneesheer-directeur, er van doordrongen zal zijn, dat hier op medisch gebied ook zeer veel te bereiken is naast groote liefde voor het werk en dat er een uitwisseling zal plaats hebben tusschen de beginselen van deze stichting en de wetenschap.

Daarna sprak de heer QUARLES VAN UFFORT, burgemeester van Apeldoorn, als vertegenwoordiger van Federatie van Diaconieën, die constateerde, dat als men graaft in de geschiedenis der Vereeniging, die deze gestichten opent, dat men dan op diaconale bodem komt. Daarom heerschte er ook bij die Federatie groote vreugde over de opening van deze gestichten. Dr. AUDIER, de geneesheer-directeur, sloot de rij der sprekers met een woord van dank aan allen, die hem ter zijde hebben gestaan en in de toekomst ter zijde zullen staan. Spr. zeide zeer getroffen te zijn door de vriendelijke en hartelijke ontvangst in Assen bij alle instanties. Hij hoopte in de toekomst op een prettige en hechte samenwerking met de vereenigingen etc. in Assen, waarmede de stichting heeft te maken.

Prof. dr. Th. L. HAITJEMA te Groningen, sprak het slotwoord van deze plechtigheid. Spr. zag deze stichting als van God gegeven. De plaats waar veel geleden wordt, gaat worden een domein van Gods heerlijkheid. . De stralende Heerlijkheid Gods zal hier de menschen helpen in hun moeilijke taak. De krankheid van de patiënten strekt niet tot den dood, aldus spr. maar tot de Heerlijkheid Gods.


Na dankgebed werden de gebouwen en terreinen van de stichting door de aanwezigen in oogenschouw genomen. Met het oog op het groote aantal aanwezigen ging men in een aantal groepen bezichtigen.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl