In en om Assen

VOORWAARDEN VAN OPNEMING EN VERPLEGING in „PORT NATAL" en „LICHT EN KRACHT' SANATORIUM (open afdeeling) EN GESTICHT (gesloten afdeeling) VOOR ZENUW- EN GEESTESZIEKEN TE ASSEN


Bronvermelding:
Zie bovenstaande titel. Uitgaande van de Vereeniging Nederlandsche Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken. Datum uitgave: vermoedelijk tussen 1935 en 1940


Foto genomen tussen 1935 en 1939 en toont personeel van Licht en Kracht en Port Natal aan de Dennenweg 1 (later nr. 9) te Assen. De personen zijn niet bekend. (collectie: gemeente Assen)Voor opneming van lijders wende men zich tot het Bestuur der Stichtingen, vertegenwoordigd door den Geneesheer-Directeur of diens plaatsvervanger te Assen.
Correspondentie-adres : Geneesheer-Directeur ,,Port Natal" en ,,Licht en Kracht", Assen, Telefoon 2041.


Artikel 1. Verpleging van lijders in „Port Natal".

Voor verpleging van lijders in het sanatorium „Port Natal" (open afdeeling) zijn de volgende verpleeggelden verschuldigd :

derde klasse ...... f. 2,70 p. dag
tweede klasse B ......f. 4,00 p. dag
tweede klasse A ...... f. 5,50 p. dag
eerste klasse ......f. 7,75 p. dag en hooger


Opneming van lijders in 'deze afdeeling zal slechts kunnen geschieden, wanneer tegelijk of vooraf zijn overgelegd de door den Geneesheer-Directeur gevorderde stukken, waartoe in elk geval behooren :

le. Een verklaring of mededeeling van den behandelenden geneesheer, waarin diens inzicht omtrent den ziektetoestand van den patiënt wordt medegedeeld.
2e. Een behoorlijk onderteekende en voor zoover noodig gezegelde verklaring, waarin hij, die de verzorging van den lijder voor zijn rekening neemt, verklaart de kosten van verpleging c.s. te zullen voldoen en bekend te zijn met de voorwaarden, waaronder de verpleging en verzorging plaats vindt.

Voorts kan, indien zulks naar het oordeel van den Geneesheer-Directeur wenschelijk is, gevorderd worden overlegging van een verklaring, afgegeven door een regeeringsdeskundige, bedoeld in art 39, 3e lid, der Armenwet, inhoudende, dat de patiënt bij ontstentenis van een Open Afdeeling in een Gesloten Afdeeling verpleegd zou moeten worden.
Wordt deze verklaring niet binnen 2 weken, nadat inzending door den Geneesheer-Directeur is verlangd, overlegd, dan wordt de afgifte door den Geneesheer-Directeur bevorderd, in welk geval de daaraan verbonden kosten zijn verschuldigd door hem, die zich tot de betaling van het verpleeggeld heeft verbonden.

Artikel 2. Verpleging van lijders in „Licht en Kracht"

Voor verpleging van lijders in „Licht en Kracht" (gesloten afdeeling) zijn de volgende verpleeggelden verschuldigd :

derde klasse ......f. 870,00 p. jaar
tweede klasse C ......f. 1190,00 p.jaar
tweede klasse B ......f. 1385,00 p. jaar
tweede klasse A ......f. 1595,00 p. jaar
eerste klasse ......f. 2400,00 p. jaar

Opneming van lijders in deze afdeeling zal slechts kunnen geschieden, wanneer tegelijk of vooraf zijn overgelegd de door den Geneesheer-Directeur gevorderde stukken, waartoe in elk geval behooren :
le. De rechterlijke beschikking of een expeditie daarvan, houdende machtiging tot opneming van den lijder ingevolge de artikelen 12, 13 en 14 van de wet van 27 April 1884 (Stbl. no. 96).
2e. Een behoorlijk onderteekende en voor zoover noodig gezegelde verklaring waarin hij, die de verzorging van den lijder voor zijn rekening neemt, verklaart de kosten der verpleging c.s. te zullen voldoen en bekend te zijn met de voorwaarden waaronder de verpleging en verzorging plaats vindt.

Artikel 3.

De Directie is bevoegd tot verhooging van het verpleegtarief tot een door haar vast te stellen bedrag over te gaan, indien bijzondere zorg voor den persoon of de goederen van den lijder extra kosten voor de inrichting veroorzaken of indien uit anderen hoofde bijzondere kosten voor de opneming van den verpleegde gemaakt moeten worden.

Artikel 4. Tijdstippen van betaling der verpleeggelden.

Het verpleeggeld, verschuldigd voor de verpleging en verzorging van verpleegden in de OPEN AFDEELING, moet bij vooruitbetaling worden voldaan in maandelijksche termijnen. Wordt een lijder vóór of op den vijftienden der maand opgenomen, dan is het verpleeggeld tot en met den laatsten van die maand bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de lijder echter opgenomen wordt na den vijftienden der maand, moet het verpleeggeld tot en met den laatsten van de volgende maand bij vooruitbetaling worden voldaan.

Het verpleeggeld, verschuldigd voor de verpleging en verzorging van verpleegden in de GESLOTEN AFDEELING moet worden voldaan in driemaandelijksche termijnen bij vooruitbetaling, met dien verstande, dat, indien de opneming plaats vindt in de eerste of tweede maand van het kwartaal, slechts betaald behoeft te worden tot en met het einde van het loopende kwartaal. Vindt opname echter in de derde maand van het kwartaal plaats, dan moet vooruitbetaling geschieden voor het loopende en dan volgende kwartaal. Indien verhooging van het verpleeggeld moet plaats vinden, zal hiervan minstens 6 weken tevoren schriftelijk aan hem, die voor de betaling van het verpleeggeld verantwoordelijk is, worden kennis gegeven.

Artikel 5. Verpleging eerste klasse.

Elke verpleegde in de eerste klasse heeft recht op een afzonderlijke slaapkamer. Van deze bepaling wordt afgeweken, indien de Geneesheer-Directeur zulks in het belang van een goede verpleging van den lijder noodzakelijk acht. Voorts heeft hij het medegebruik van de klassegezelschapszalen en -tuinen. De voeding en verzorging der verpleegden komen overeen met die van personen uit den deftigen stand.

De kosten van kleeding, specialistische hulp en -behandeling, ziekenhuisverpleging, hoogtezon- of diathermiebehardeling, extra-voeding, haarbehandeling en scheren komen ten laste van hem, die de verpleging verzocht. De door den lijder aangebrachte schade aan bed- en lijfgoederen, inventaris en gebouwen wordt eveneens berekend. Het bedrag dier schade wordt door den Geneesheer-Directeur vastgesteld. Voor „herstel van onderkleeding" is per kwartaal of gedeelte van een kwartaal ƒ 5,— verschuldigd met dien verstande, dat bij opneming in de derde maand van het kwartaal over het loopende en dan volgende kwartaal slechts eenmaal ƒ 5,— in rekening wordt gebracht. Bij een verpleegduur, korter dan het tijdvak, waarover deze vergoeding berekend is, wordt daarvan geen restitutie verleend.

Artikel 6. Verpleging tweede klasse.

De verpleegden in de tweede klasse worden gehuisvest en verzorgd in gezelschapszalen met tuinen en slaapkamers, welke laatste zijn ingericht voor één of meer verpleegden. De voeding en verzorging zijn in overeenstemming met die van personen uit den gegoeden burgerstand.

De kosten van kleeding, specialistische hulp en -behandeling, ziekenhuisverpleging, hoogtezon- of diathermiebehandeling, extra-voeding, haarbehandeling en scheren komen ten laste van hem, die de verpleging verzocht. De door den lijder aangebrachte schade aan bed- en lijfgoederen, inventaris en gebouwen wordt eveneens berekend. Het bedrag dier schade wordt door den Geneesheer-Directeur vastgesteld. Voor „herstel van onderkleeding" is per kwartaal of gedeelte van een kwartaal ƒ 3,75 verschuldigd met dien verstande, dat bij opneming in de derde maand van het kwartaal over het loopende en dan volgende kwartaal slechts éénmaal ƒ 3,75 in rekening wordt gebracht. Bij een verpleegduur, korter dan het tijdvak, waarover deze vergoeding berekend is, wordt daarvan geen restitutie verleend.


'Gestichtskleeding'. Foto: Sietse Kooistra. Locatie: Museum GGZ, Assen


Artikel 7. Verpleging derde klasse.

De verpleegden in de derde klasse worden in slaapzalen en gezelschapszalen met tuinen gehuisvest. De voeding bestaat uit gezonde, eenvoudige spijzen. De kosten van eigen kleeding, specialistische hulp en -behandeling, ziekenhuisverpleging, hoogtezon- of diathermiebehandeling, extra-voeding, haarbehandeling en scheren komen ten laste van hem, die de verpleging verzocht. De door den lijder aangebrachte schade aan bed- en lijfgoederen, inventaris en gebouwen wordt eveneens berekend. Het bedrag dier schade wordt door den Geneesheer-Directeur vastgesteld.

Voor „herstel van eigen onderkleeding" is per kwartaal of gedeelte van een kwartaal ƒ 1,88 verschuldigd met dien verstande, dat bij opneming in de derde maand van het kwartaal over het loopende en dan volgende kwartaal slechts éénmaal ƒ 1,88 in rekening wordt gebracht. Bij een verpleegduur, korter dan het tijdvak, waarover deze vergoeding gerekend is, wordt daarvan geen restitutie verleend.


Artikel 8. Kleeding.

Verpleegden in de le of 2e klasse dragen eigen kleeding. Die der 3e klasse kunnen desgewenscht, zonder dat zulks den verpleegprijs verhoogt, z.g. gestichtskleeding dragen.
Wordt voor eigen kleeding zorggedragen, dan moet voor eiken verpleegde bij de opname minstens de onderstaande boven- en onderkleeding aanwezig zijn.

Voor mannelijke verpleegden :

4 flanellen of borstrokken
4 hemden
4 onderbroeken
4 paar sokken
4 overhemden
4 boorden
2 zelfbinders
4 pyama's
12 zakdoeken
2 paar schoenen
1 paar pantoffels
1 costuum voor dagelijksch gebruik
1 Zondagsch costuum
1 overjas
1 hoed of pet

Voor vrouwelijke verpleegden :

4 flanellen of camisoles
4 hemden
4 onderjurken
4 nachtjaponnen
6 broeken of directoires
1 peignoir
4 paar kousen
12 zakdoeken
12 maandverbanden
2 paar schoenen
1 paar pantoffels
2 japonnen voor dagelijksch gebruik
1 Zondagsche japon
1 mantel
1 hoed of muts

Alle kleedingstukken moeten voluit gemerkt zijn niet voorletters en naam en bovendien met de letters Pt.N., alles met waschecht rood merkgaren of merkletters.
Versleten kleedingstukken zullen terstond door nieuwe moeten worden vervangen, bij gebreke waarvan de noodige kleeding door de stichting zal worden aangeschaft en in rekening worden gebracht.


Artikel 9. Kosten vallende buiten het gewone verpleeggeld.

De ingevolge de artikelen 5, 6 of 7 en eventueel verder boven het gewone verpleeggeld verschuldigde kosten worden, tenzij anders is bepaald, aan het einde van iedere maand in rekening gebracht, indien de verpleegde in de OPEN AFDEELlNG en aan het einde van ieder kwartaal, als de verpleegde in de GESLOTEN AFDEELlNG vertoeft.


Artikel 10. Gezinsverpleging.

Een lijder kan, indien zulks naar het oordeel van den Geneesheer-Directeur in het belang van den patiënt is, steeds in gezinsverpleging worden geplaatst, waarvoor het volgende verpleeggeld verschuldigd is:

Voor een lijder uit de OPEN AFDEELlNG:

in de eerste klasse ƒ. (niet ingevuld) per jaar
in de tweede klasse in de f. (niet ingevuld) per jaar
in de derde klasse f. 640,- per jaar

Voor een lijder uit de GESLOTEN AFDEELlNG

in de eerste klasse ƒ. (niet ingevuld) per jaar
in de tweede klasse in de f. (niet ingevuld) per jaar
in de derde klasse f. 640,- per jaar

De Geneesheer-Directeur geeft van die plaatsing kennis aan hem, die zich tot het betalen der verpleeggelden heeft verbonden.
Het gezin, waarin de lijder eventueel wordt geplaatst zal, evenals de voeding en huisvesting, in overeenstemming zijn met de klasse, waarin hij in de stichting werd verpleegd.

Mocht de toestand van den in gezinsverpleging geplaatsten lijder zich in dien zin wijzigen, dat naar het oordeel van den Geneesheer-Directeur verpleging in een der afdeelingen van de stichting wederom noodzakelijk is, dan wordt de verpleegde terstond daarheen verplaatst.
Aan den persoon, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, zal hiervan onmiddellijk mededeeling worden gedaan.
Artikel 3, 5, 6 of 7 en de artikelen 8 en 9 zijn mede toepasselijk op de gezinsverpleging.


Uniformen (let op het speldje). Foto: Sietse Kooistra. Locatie: Museum GGZ, Assen


Artikel 11. Restitutie van verpleeggeld bij overlijden, ontslag en verlof.

Verlaat een verpleegde de Gesloten Afdeeling met verlof, z.g. proefverlof volgens art. 27 der wet van 1881, waardoor hij in het register der stichting ingeschreven blijft, dan is het verpleeggeld verschuldigd tot en met den laatsten van de maand, waarin het proefverlof werd verleend.
Verlaat een verpleegde voor enkele dagen de stichting, z.g. permissieverlof, dan blijft hij in het register der stichting ingeschreven en is voor hem het verpleeggeld verschuldigd, als ware hij in de stichting aanwezig.

Restitutie van verpleeggeld wordt verleend :

a. Voor een verpleegde in de Open Afdeeling, bij overlijden of ontslag, vanaf den dag, volgende op dien van overlijden of ontslag, beide met dien verstande, dat steeds een verpleeggeld voor 7 dagen verschuldigd is.
b. Voor een verpleegde in de Gesloten Afdeeling, bij overlijden of ontslag, vanaf den eersten der maand, volgende op die, waarin het overlijden of het ontslag plaats vindt.


Artikel 12. Kosten voor genees- en heelkundige behandeling.

Naast de psychiatrische wordt de algemeene geneeskundige behandeling en leiding, waarvoor de meeste zorg wordt gedragen, door de stichting bekostigd, behoudens het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7.


Artikel 13. Kosten van begrafenis.

Bij overlijden komen de kosten van het ter aarde bestellen ten laste van hem, die zich tot het betalen der verpleeggelden heeft verbonden.


Artikel 14. Eigendommen van verpleegden.

Al wat door of voor de verpleegden in de stichting wordt gebracht, blijft hun eigendom. De Geneesheer-Direc¬teur zal daarvoor en meer bepaaldelijk voor het lijfstoebehooren de meeste zorg dragen ; hij stelt zich evenwel deswege niet verantwoordelijk. De eigendommen der patiënten zijn tegen geen enkel risico verzekerd.


Artikel 15. Vernieuwing rechterlijke machtigingen.

De vernieuwing der rechterlijke machtigingen tot verder verblijf van verpleegden in de GESLOTEN AFDEELING der stichting op den door de wet vereischten tijd geschiedt door de zorg van den Geneesheer-Directeur. De deswege te maken kosten worden in rekening gebracht.


Artikel 16. Ontslag van herstelden.

Zoodra de Geneesheer-Directeur schriftelijk verklaart, dat de verpleegde geen blijken van krankzinnigheid heeft gegeven, of dat hij van zijn krankzinnigheid genoegzaam is hersteld, of dat zijn verpleging in de open afdeeling niet langer noodzakelijk wordt geacht, zal ontslag volgen.


Artikel 17. Ontslag op verzoek uit de Gesloten Afdeeling.

Indien beëindiging van de verpleging (eventueel tegen advies van den Geneesheer-Directeur) verlangd wordt, dient daarvan schriftelijke mededeeling, hetzij door den verzorger aan den Geneesheer-Directeur, hetzij door den Geneesheer-Directeur aan den verzorger, zes weken voor den dag, waarop het ontslag verlangd wordt, te geschieden. Deze mededeeling kan echter alleen op den eersten of vijftienden dag der maand gedaan worden.

In bijzondere gevallen, ter beoordeeling van den Geneesheer-Directeur, kan opzegging op korteren termijn dan in het eerste lid van dit artikel genoemd, plaats vinden.
De betalingsplicht eindigt in deze beide gevallen met ingang van den dag van het ontslag, tenzij de verzorger in verzuim mocht zijn den patiënt uit de inrichting terug te halen.


Artikel 18. Afhalen van verpleegden bij vertrek uit de inrichting.

Indien een lijder ontslagen wordt, is hij, die de plaatsing van den patiënt in de inrichting verzocht, verplicht uiterlijk op den dag, waarop de verpleging zal eindigen, den verpleegde af te halen of te doen afhalen en onder zijn hoede te nemen.
Geschiedt dit niet, dan blijft de verpleging in de stichting op de voorwaarden van de vroegere overeenkomst voortduren met dien verstande, dat het verpleeggeld van dag tot dag wordt berekend en dat het 50 % meer bedraagt dan ingevolge de vervallen overeenkomst was verschuldigd.


Artikel 19. Bezoeken.

De verpleegden kunnen met toestemming van den Geneesheer-Directeur bezocht worden.
Bezichtiging van de stichting is slechts geoorloofd met toestemming van den Geneesheei-Directeur.


Artikel 20. Brieven en pakketten.

Brieven, pakketten, enz., bestemd voor patiënten, moeten steeds voldoende gefrankeerd zijn en geadresseerd worden aan den Geneesheer-Directeur zonder vermelding van diens familienaam en met nauwkeurige aanduiding van hem of haar, voor wie(n) een en ander bestemd is.


Artikel 21.

Bij niet naleving van de overeenkomst komen alle kosten, die het Bestuur der stichtingen moet maken om het verschuldigde in te vorderen, voor rekening van hem die zich voor de betaling der verpleegkosten aansprakelijk stelde.


Laboratorium materialen. Foto: Sietse Kooistra. Locatie: Museum GGZ, Assen


Consultatie-Bureaux uitgaande van de Ned. Herv. Stichtingen voor Zenuw- en Geesteszieken, voor kosteloos advies, tevens ten dienste van Voor- en Nazorg :


GRONINGEN:

Groningen (Universiteitskliniek Prof. van der Scheer) elken Donderdag van 2—3 uur in het Polikliniekgebouw van de Neurologische Kliniek, Academisch Ziekenhuis, Groningen.


DRENTHE:

Assen (Wilhelmina-Ziekenhuis) elken Donderdag van 6.30—7.30 uur.

Meppel. (Dienstgebouw der Ned. Herv. Kerk) elken lsten en 3den Donderdag van de maand van 9 1/2—10 1/2 uur v.m.

Hoogeveen (Vereenigingsgebouw ,,Irene") elken lsten en 3den Donderdag van de maand van 11—12 uur v.m.


© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl